COMERÇ I MARINA: Presentació Documents

Assegurança d’uns teixits d’Anglaterra en el viatge de Southampton a Barcelona

Data: 1456, Maig, 7.

Referència: AHPB, 193/14: Pere BASTAT, Liber securitatum, 9-VIII-1454 / 24-I-1461, f. 79r.

Paraules clau: Anglaterra, Assegurances, Comerç, Llana.

Contingut: Els mercaders barcelonins Bernat Sagristà, Pere Vila i Ferrer Bertran asseguren en diverses dates -del 7 a l’11 de maig-, per la quantitat de 300 lliures -100 cadascun- i amb primes del 6%, dues bales de draps i una saca de llana anglesa. Aquestes mercaderies han estat consignades al negociant pisà Francesco Pipinelli, a Barcelona, i carregades a Southampton pels mercaders genovesos residents a Londres Luigi i Galeotto Centurione, a bord de la nau del barceloní Pere Satorra, en el viatge de Southampton a Barcelona.

Context: Les assegurances marítimes són força freqüents als protocols, de manera que als segles XV a XVII formaven llibres especials. Els mercaders, induïts pel desig d’evitar possibles riscos de les seves operacions (naufragis, atacs de corsaris...) pagaven una quantitat o prima -per norma un 8%- a un assegurador. Aquest els garantia una indemnització econòmica en cas de pèrdua del bé assegurat. En aquest tipus de contracte, Barcelona fou pionera al costat de les seves rivals italianes, com ara Gènova o Florència. Els primers instruments d’assegurança daten d’inici del segle XV (1427). En el decurs dels anys, el contracte s’estengué també als transports terrestres, davant el perill que suposaven els saltejadors de camins i ateses les rivalitats existents aleshores entre les ciutats, i als esclaus, per evitar riscos de pèrdua, fugida o mort. Aquests contractes són molt útils per determinar els mercats i la distribució geogràfica del tràfic, és a dir, permeten reconstruir les principals àrees del tràfic marítim català. Alhora, donen una informació de tipus complementari, perquè parlen indirectament, segons la seva freqüència, de la conjuntura històrica, quant a conflictes bèl·lics o tranquil·litat de les mars.