JACINT VERDAGUER I SANTALÓ: Documents

Primer testament de Jacint Verdaguer i Santaló

Data: 1884, Maig, 7.

Referència: AHPB, 1380/46: Melitó Llosellas i Bruguera, Tomo segundo del protocolo de los instrumentos públicos, 1884, maig, 2 – 1884, agost, 29, fol. 584r-586v.

Paraules clau: Eusebi Güell, Folgueroles, Jacint Verdaguer.

Contingut: Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902), prevere, veí de Folgueroles, però resident amb freqüència a Barcelona, atorga testament. Nomena marmessors el canonge penitenciari de Vic que hi hagi en el moment de la seva mort, Jaume Collell, canonge de Vic, Josep Alabern, prevere, de Barcelona, i el seu cosí Narcís Verdaguer i Callís, als quals encomana les formalitats de la seva sepultura. Deixa cinc-centes pessetes a cadascú dels nebots que tingui en el moment de la seva mort, que rebran, els nois, quan siguin majors d’edat o si eren cridats a files, les noies, quan siguin majors d’edat o en el moment de casar-se. Finalment, nomena hereus de confiança els marmessors.

Context: Aquest primer testament que presentem, força distant de la data de la seva mort, fou atorgat amb motiu del viatge que, entre el 12 de maig i el 12 de juny següents, portà Jacint Verdaguer per diversos països de l’Europa Central (França, Suïssa, Alemanya) i a Rússia, com a acompanyant d’una expedició comercial d’Eusebi Güell. Pel que fa als marmessors, en destaca la vinculació amb el catalanisme conservador tant en àmbit ideològic, Jaume Collell en fou autor de diverses obres i articles, com de praxi política, Narcís Verdaguer fou un dels fundadors de la Lliga Regionalista (1901). Finalment, la quantitat de cinc-centes pessetes no és gens atzarosa, ja que fou una xifra habitual per comprar la substitució del cridat a files, fins al canvi normatiu de 1912.