JACINT VERDAGUER I SANTALÓ: Documents

Segon testament de Jacint Verdaguer i Santaló

Data: 1902, Juny, 3.

Referència: AHPB, 1403/79: Ricard Permanyer i Ayats, Segunda parte del protocolo, 1902, abril, 1 – 1902, juny, 30, fol. 2.119r - 2.122r.

Paraules clau: Biblioteca, Jacint Verdaguer, Vil·la Joana.

Contingut: Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902), prevere, natural de Folgueroles, veí de Barcelona, atorga testament. Nomena marmessors Josep Franquesa i Gomis, Francesc Mateu i Fornells, Ramon Miralles i Vilalta, Alfons Bonay i Carbó, Lluís Carles Viada i Lluch, Antoni Busquets i Punset i Manuel Farguell i de Magarola, als quals encomana les formalitats de la seva sepultura. Deixa la seva biblioteca al Seminari Conciliar de Barcelona, a condició que pugui ser consultada públicament i que no se’n vengui cap exemplar, constituint una secció particular de la biblioteca general del Seminari. Institueix com a hereus de confiança els marmessors, els quals hauran de seguir les instruccions que els deixa signades per tal de gestionar els seus béns.

Context: Des del 17 de maig, el poeta havia estat traslladat a la Vil•la Joana, a Vallvidrera, fruit de la tuberculosi que patia. La finca era propietat de Ramon Miralles, alcalde de Sarrià i un dels marmessors. Entre aquests també hi trobem Manuel Farguell, diputat provincial, i Lluís Carles Viada, editor d’algunes de les últimes obres de Verdaguer. El notari que el clogué, Ricard Permanyer, era el degà del llavors Col•legi Territorial de Barcelona. El testament tot just tingué validesa durant set dies, ja que el dia 10 n’atorgà el definitiu, sense que cap dels marmessors coincidís. Les tensions i pressions entre la família biològica del poeta i la família Durán Martínez, amb qui convisqué Verdaguer els últims anys de la seva vida, expliquen els dos testaments en tan poc temps.